LOADING CLOSE

Statuten

Steun de O.V.R.C. v.z.w. en word lid.

OostVlaamse RadioClub “Radio Shack Gent” v.z.w.

Ham 163-165

9000 GENT – BELGIË

Tel: +32 9 329 61 57

e-mail: bestuur@ovrc.net

————————————————————————

1996

Statuten verschenen in de bijlage

Vereniging zonder winstoogmerk

tot het

Belgisch Staatsblad van

26 september 21878 pagina 12017

 

 

 

Oost-Vlaamse Radioclub – Radio Shack Gent

9000 Gent

Identificatienummer: 4932/75

 

 

NIEUWE STATUTEN

Gewijzigd: 19 juni 2006
art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Ham 163
art. 38 De ontbinding van de vereniging geschiedt slechts door de beslissing van 4/5 meerderheid.
 

 

TITEL I. – Benaming, zetel, voorwerp, duur

 

 

Artikel 1. De vereniging wordt genoemd

“Oost-Vlaamse Radioclub – Radio Shack Gent “.

Op alle akten, aankondigingen, publicaties en andere stukken die uitgaan van hoger genoemde vereniging,wordt die benaming vermeld, onmiddellijk gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk”,afgekort “v.z.w. “.Artikel. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Ham 163.

Hij kan op gelijk welk ogenblik worden verplaatstnaar om het eender welke plaats van deze agglomeratie door een beslissing van de beheerraad.

Artikel. 3. De vereniging heeft tot voorwerp :

De theoretische en de praktische studie van de telecommunicatie, de datatransmissie, de dataverwerking en de elektronica in de brede zin van het woord; het verstrekken binnen het kader van de regelgeving, van informatie omtrent de telecommunicatie, de datatransmissie, de dataverwerking en de elektronica aan al diegenen die in deze domeinen hetzij als vrijetijdsbesteding, hetzij beroepshalve, actief zijn; het begeleiden van technische projecten; het samenwerken, binnen het kader van de regelgeving, met humanitaire projecten voor het opstellen en exploiteren van communicatienetwerken; het verstrekken van individueel technologisch advies; het inrichten en begeleiden van technische workshops en seminaries.

Het onderzoeken van radio-ontvangst en zendinstallaties. Het opstellen van rapporten betreffende de onderzochte installaties omtrent de conformiteit aan de regels der kunst, de milieuwetgeving en de veiligheid. Het aanduiden van de aan te brengen verbeteringen om de installaties conform aan de regelgeving te maken.

De vereniging mag het voorwerp verwezenlijken op om het even welke wijze.

De vereniging mag alle handelingen stellen, in rechtstreeks of in onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, dat tot de ontwikkeling ervan kan leiden of dat er de verwezenlijking van kan vergemakkelijken.

Ze mag op om het even welke wijze samenwerken met en belang stellen in verenigingen, ondernemingen of instellingen, hetzij met een gelijkaardig of verwant voorwerp, in binnen- of buitenland, hetzij meer algemeen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de ontwikkeling van haar voorwerp.

Dit voorwerp is vatbaar voor wijzigingen, uitbreiding of beperking, door een beslissing door de algemene vergadering genomen, volgens de voorwaarden gesteld voor de statutenwijziging, hieronder beschreven.

De beheerraad is bevoegd om de aard en het domein van het maatschappelijk voorwerp te interpreteren.

Artikel. 4. De vereniging wordt op datum van 1 april 1975 voor onbepaalde duur opgericht.

Zij kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, conform de wet van 27 juni 1921.

Bij de ontbinding zal na betalen van het passief, het eventueel overblijvend bezit van de vereniging overgemaakt worden aan een v.z.w. naar keuze, volgensde beslissing van de algemene vergadering die de ontbinding uitspreekt.

 

 

TITEL II. – Leden : toelaatbaarheid, ontslag, uitsluiting, bijdrage, werkende leden, ereleden,steunende leden

.Artikel. 5. Het aantal werkende leden is onbeperkt,zonder dat de vereniging minder dan drie leden mag tellen.

Artikel. 6. Er zijn de werkende leden, de steunende leden en de ereleden.

– 1. Werkende leden :

Zij zijn toegelaten tot de algemene vergadering. De hoedanigheid van werkend lid is voorbehouden aan fysieke personen.Om als werkend lid te worden opgenomen of heropgenomen, dient de kandidaat te voldoen aan de voorwaarden gespecificeerd in het huishoudelijk reglement.

Het verzoek tot opneming of tot heropneming te richten tot de vereniging, aan één van haar beheerders of aan het secretariaat.

Over dat verzoek neemt de beheerraad binnen de drie maanden een beslissing.

De beheerraad hoeft zijn beslissing niet te rechtvaardigen tegenover de kandidaat.

De afgewezen kandidaat kan na een termijn van een kalenderjaar een nieuw verzoek tot opneming formuleren.

– 2. Steunende leden :

De steunende leden worden niet toegelaten tot de algemene vergadering.

Het statuut van steunend lid is zowel toegankelijk voor fysieke als voor rechtspersonen.

Om als steunend lid te worden toegelaten, volstaat het de daartoe vastgestelde bijdrage conform artikel 14 te betalen, tegen ontvangstbewijs.

– 3. Ereleden :

De ereleden worden slechts toegelaten tot de algemene vergadering voor zover zij voor het verkrijgen van het statuut van erelid het statuut van werkend lid hadden.

Het statuut van erelid is uitsluitend toegankelijk voor fysieke personen, de ereleden worden bij hun verkiezing ontslagen van lidgeld.

Artikel. 7. Door hun vrij lidmaatschap in de vereniging verbinden de leden zich uitdrukkelijk tot de naleving van onderhavige statuten, het huishoudelijk reglement en alle regelmatig genomen voorschriften en beslissingen.

Artikel. 8. Ten overstaan van derden, gaan de leden geen enkele persoonlijke verbintenis aan die de vereniging op welke wijze dan ook kan verbinden.

Artikel. 9. De hoedanigheid van werkend, steunend of erelid gaat verloren door het overlijden, het ontslag of de uitsluiting.

In hoofde van een rechtspersoon en in de hoedanigheid van steunend lid of erelid, door het verlies van het wettelijk bestaan, het ontslag of de uitsluiting.

Artikel. 10. Elk lid geniet de vrijheid zich op elk ogenblik uit de vereniging terug te trekken. Het ontslag dient gericht te worden tot de voorzitter of de secretaris per gewone brief.

De deelneming aan de kosten en verplichtingen van de vereniging voor een ontslagnemend werkend lid beperkt zich tot alle kosten die de vereniging op regelmatige wijze op hem kan verhalen, inclusief tot zijn eventueel achterstallig lidgeld.

Artikel. 11. De beheerraad mag elk lid ontslaan :

1) dat ophoudt één van de voorwaarden in artikel 6 opgesomd, te vervullen;

2) dat zijn bijdrage niet betaald heeft na mondelinge herinnering één maand na het toesturen van het stortingsformulier en binnen een termijn van veertig dagen na de uithanging van een tweede herinnering aan de valven van het clublokaal;

3) om hoogdringende redenen op gronden zoals beschreven in het Strafwetboek. In die gevallen oordeelt de beheerraad soeverein en in laatste aanleg.

In alle andere gevallen laat de beheerraad het ontslag van het lid over aan de algemene vergadering.

Artikel. 12. Elk lid dat zich schuldig maakt aan zware tekortkomingen wat zijn verplichtingen als lid betreft, een grove inbreuk maakt op artikel 7, of dat de wet

van eer en rechtschapenheid niet nakomt, mag uit de vereniging worden gezet.

De uitsluiting wordt conform artikel 38 uitgesproken door geheime stemming van een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.

Het lid waarover deze vergadering handelt, wordt op deze vergadering uitgenodigd, en zo hij aanwezig is of zich laat vertegenwoordigen door een ander lid, gehoord.

De secretaris van de raad van bestuur zorgt ervoor dat de beslissing aan de belanghebbende wordt betekend per aangetekende brief.

De vereniging, haar leden, haar mandatarissen en haar aangestelden, lopen geen enkele verantwoordelijkheid op uit hoofde van de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit een uitsluiting in overeenstemming met de statuten uitgesproken.

Artikel. 13. De ontslagnemende of uitgesloten werkende, steunende leden of ereleden, hun rechthebbenden of schuldeisers, legatarissen of rechtverkrijgenden van een overleden lid en van de rechthebbenden van een rechtspersoon die opgehouden heeft wettelijk te bestaan, hebben geen recht op het maatschappelijk vermogen van de vereniging.

Zij zijn er niet toe gerechtigd de terugbetaling der gestorte bijdragen, van de giften, toelagen of aanbrengen te eisen. Evenmin mogen ze een rekeninguittreksel of rekenschap eisen, de verzegeling of een inventaris van de goederen en de waarden van de vereniging vorderen, of de verdeling, veiling of vereffening vragen.

Artikel. 14. Elk lid gaat de verbintenis aan, het voorafgaandelijk in overleg met de beheerraad vastgesteld jaarlijks lidgeld, binnen de door de beheerraad gestelde termijn te betalen.

Het maximale bedrag van het jaarlijks lidgeld bedraagt 100 000 frank, gekoppeld aan de index van de kleinhandelsprijzen met als referentie 30-4-95.

Van de nieuwe leden, zowel de werkende als de steunende en de ereleden, mag de beheerraad een toegangsrecht eisen, waarvan hij het bedrag vaststelt.

Het maximale bedrag van het toegangsgeld bedraagt 100.000 frank, gekoppeld aan de index van de kleinhandelsprijzen met als referentiedatum 30-4-95.

Artikel. 15. Op de maatschappelijke zetel, waar ze ter inzage ligt van elk lid wordt door de beheerraad de ledenlijst neergelegd en bijgehouden.

Voor elke fysieke persoon vermeldt de lijst de naam, de voornamen, de roepnaam als radioamateur als hij die heeft, het eventuele registratienummer als ONL en de woonplaats. De andere gegevens van het inschrijvingsformulier worden door de raad van bestuur als vertrouwelijk behandeld.

Voor elke rechtspersoon vermeldt ze de aard, de benaming en de maatschappelijke zetel.

De leden zullen zich akkoord verklaren dat alle gegevens opgenomen op de ledenlijst mogen openbaar gemaakt worden.

TITEL III- Beheer, toezicht

Artikel. 16. De vereniging wordt bestuurd en beheerd door een raad van bestuur die haar in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen officieel vertegenwoordigt.

Artikel. 17. De algemene vergadering benoemt de bestuurders, al dan niet onder haar leden gekozen. Ze mag hen te allen tijde herroepen. Ze bepaalt hun aantal zonder dat dit lager dan drie ligt, noch hoger dan tien en stelt de duur van hun mandaat vast, zonder dat dit de twee jaar mag overtreffen. Elk jaar zal de helft van de bestuurders uittredend zijn.

Uittredende bestuurders zijn indien ze dit wensen herkiesbaar.

Artikel. 18. Het mandaat van bestuurder neemt een einde door het overlijden, het ontslag of de herroeping.

De raad van bestuur mag voorstellen in de voorlopige vervanging van elke bestuurder wiens mandaat om een hoger vermelde of om het even welke andere reden beschikbaar wordt. In dat geval gaat de algemene vergadering bij de eerstkomende bijeenkomst over tot de definitieve verkiezing. De nieuw verkozene beëindigt het mandaat van de vervangen bestuurder.

In elk geval behoudt de raad van bestuur al zijn bevoegdheden alsof hij volledig was.

Artikel. 19. De bestuurders handelelen collegiaal. Ze gaan geen persoonlijke verbintenissen aan uit hoofde van verbintenissen van de vereniging. Ze zijn slechts rekenschap verschuldigd over de uitvoering van hun mandaat.

Artikel. 20. De raad van bestuur bepaalt de algemene politiek van de vereniging en verwezenlijkt haar maatschappelijk voorwerp met het oog op de verspreiding van de vakkennis, de regels van goede praktijk en van goed vakmanschap om alzo de kennis en ervaring van haar leden ten goede te komen.

Hij leidt de werkzaamheden van de vereniging en coördineert de actie van al haar organen.

In naam van de vereniging doet of laat hij alle nuttig geoordeelde stappen doen.

Artikel. 21. De raad van bestuur geniet zonder enige beperking, de . meest uitgebreide bevoegdheden om de zaken van de vereniging te beheren, en om alle bestuurs- en beschikkingsdaden binnen het maatschappelijk voorwerp te stellen.

Die algemene bevoegdheid wordt slechts beperkt door de bevoegdheid die de wet en de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering.

Zo mag de raad van bestuur en zonder dat die opsomming beperkt zij, alle handelingen stellen, overeenkomsten ondernemingen aangaan; alle betalingen uitvoeren en ontvangen; er kwijting van geven of eisen, in bewaring geven of ontvangen.

Indien echter enige actie zou aanleiding geven tot het spenderen van de helft of meer van het maatschappelijk vermogen, dan moet een bijzondere algemene vergadering waarop aanwezig moeten zijn minstens één derde van de werkende leden, zijn voorafgaande goedkeuring geven.

Artikel. 22. De raad van bestuur roept de gewone en de buitengewone vergaderingen bijeen. Hij stelt er de dagorde van vast. Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en andere personeelsleden van de vereniging; hij bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging. Op eigen verantwoordelijkheid mag hij het dagelijks beheer van de vereniging of elke andere bijzondere of algemene bevoegdheid aan een bestuurscomité of aan één of meer personen, ten welken titel ook overdragen. Hij bepaalt hun bevoegdheden, de duur van hun mandaat, de aard van hun prestaties en hun loon.

Hij stelt een onderzoek in nopens de eventuele uitsluiting van leden en legt zijn voorstellen aan de algemene vergadering voor.

– Elk jaar stelt hij de inventaris op van de goederen en de verbintenissen van de vereniging, de winst- en verliesrekening tot op 31 augustus, en de begroting voor het volgend dienstjaar. Op de gewone algemene vergaderingen brengt hij verslag uit over de stand van zaken van de vereniging en over haar financiële toestand.

Hij legt haar de rekening van het afgelopen dienstjaar en de begroting voor het volgend dienstjaar voor.

Hij dient ten gepaste tijde een voorstel in tot het bepalen van het bedrag van de bijdrage.

De raad van bestuur stelt elk jaar de lijst van de leden van de raad van bestuur op en legt ze neer ter griffie van de burgerlijke rechtbank.

Artikel. 23. De voorzitter van de raad van bestuur is rechtstreeks verkozen door de algemene vergadering.

Op de eerste vergadering, na zijn benoeming en na de benoeming van de overige leden van de raad van bestuur, verkiest de raad onder zijn leden en voor de hele duur van zijn mandaat een ondervoorzitter, een secretaris een penningmeester en de verantwoordelijken voor de verschillende taken voorzien in het huishoudelijk reglement. Is de voorzitter afwezig of weerhouden, dan worden zijn bevoegdheden, uitgeoefend door de ondervoorzitter en bij ontstentenis, door de oudste der aanwezige bestuurders.

Artikel. 24. De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen, minstens viermaal per jaar, en telkenmale als twee bestuurders hem erom verzoeken. Elk belet bestuurder mag, telkens voor een vergadering per gewone brief, telegram of faxbericht, mandaat verlenen aan een andere bestuurder om in zijn naam te handelen en te stemmen. Niemand mag meer dan zichzelf en één bestuurder vertegenwoordigen. De toegang tot de ergaderingen van de raad van bestuur is voorbehouden aan de bestuurders en aan deze personen die speciaal verzocht werden door de raad van bestuur bepaalde delen van een wel bepaalde vergadering bij te wonen.

De stemmingen in de raad van bestuur zijn voorbehouden aan de bestuurders.

De besluiten in de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid genomen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over vraagstukken van de dagorde, mits het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders het quorum van de helft bereikt.

Het beraadslagen is echter geldig zo ze verdaagt wordt op de dagorde van een volgende vergadering, welke ook de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders op de tweede vergadering zijn.

Elke bestuurder beschikt over één stem, eventueel vermeerderd met de stem van de beheerder die hij vertegenwoordigt en afwezig is. De beslissingen worden genomen door de meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de – vergadering bepalend. Bij afwezigheid van de voorzitter en bij staking van stemmen is de stem van de ondervoorzitter bepalend, bij afwezigheid die van de oudste aanwezige bestuurder.

De bestuurders die zich bij de stemming onthouden, worden geacht afwezig of niet vertegenwoordigd te zijn voor de berekening van de meerderheid.

Geen bestuurder mag stemmen omtrent zaken die een familielid of een samenwonende partner aangaan. In dat geval dient hij zich van de stemming te onthouden.

Artikel. 25. Proces-verbaal wordt opgemaakt van alle vergaderingen van de raad van bestuur.

De processen-verbaal worden in een bijzonder register ingeschreven. Ze worden getekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Dit register wordt op de maatschappelijke zetel bewaard. De kopieën of uittreksels die in rechte of anderszins dienen te worden voorgelegd, worden getekend door de voorzitter en twee bestuurders.

Artikel. 26. Alle handelingen die de vereniging verbinden, alle delegaties en volmachten, alle handelingen met een openbaar of ministerieelorganisme, worden getekend door de voorzitter en een bestuurder die tegenover derden geen blijk van machtiging, noch van beraadslaging hoeven te geven.

Artikel. 27. De gewone of dagelijkse bestuursdaden, de gewone betalingen van telefoon, post, kleine bureelbenodigdheden mogen worden getekend door personen, door een bijzondere beslissing van de raad van bestuur hiertoe bevoegd gemaakt, binnen de perken en voorwaarden die deze stelt.

Artikel. 28. De algemene vergadering beslist omtrent het al dan niet aanstellen van een commissaris.

Zij benoemt ze met een mandaat van ten hoogste één jaar. Zij zijn herkiesbaar.

De commissarissen oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.

De opdracht van de commissarissen bestaat in het houden van toezicht en het nagaan, zonder beperking, van alle verrichtingen van de vereniging. Hij mag, zonder verplaatsing, inzage krijgen van de boeken, van de briefwisseling, van de processen-verbaal, en algemeen van alle geschriften van de vereniging. Hij onderzoekt, de inventaris, de rekeningen en de begroting door de raad van bestuur opgesteld. Hij breng verslag uit aan de algemene vergadering over het resultaat van zijn opdracht.

Hij of zij gaan geen persoonlijke verbintenis aan uit hoofde van de verbintenissen van de vereniging. Zij staan slechts in voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel. 29. De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.Zij mogen hun mandaat cumuleren met een welomschreven bezoldigde taak. Deze taak dient gescheiden te staan van hun beheersmandaat.

TITEL IV. – Algemene vergadering

Artikel. 30. De algemene vergadering is het soeverein gezag van de vereniging.

Alle werkende leden maken er deel van uit. Ze beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vereniging aanbelangen, te stellen of goed te keuren, en om alle beslissingen te nemen die de perken van de aan de beheerraad overgedragen bevoegdheid overschrijden.

Zo heeft ze het recht de statuten te wijzigen, bepaalde activiteiten aan het maatschappelijk voorwerp, zoals het is bepaald in onderhavige statuten, toe te voegen en de vereniging te ontbinden.

Haar beslissingen verbinden allen, zelfs de afwezige, onbekwame of afgescheurde leden.

Artikel. 31. De algemene vergadering komt jaarlijks in de loop van de maand februari bijeen.

Alle algemene vergaderingen worden op de maatschappelijke zetel gehouden, of op elke andere plaats in de oproep aangeduid.

De raad van bestuur moet een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op gezamenlijk verzoek van één vierde van de leden. Zulk een verzoek dient echter om geldig te zijn, schriftelijk te geschieden, betekend te worden door alle verzoekers, en het voorwerp van de vergadering die ze wensen bijeen te roepen concreet en nauwkeurig te omschrijven.

Artikel. 32. De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering tijdens de zitting met drie weken uit te stellen, Dit uitstel vernietigt alle op deze vergadering eventueel reeds genomen beslissingen.

Een volgende algemene vergadering, op verzoek van minstens één vierde van de leden samengeroepen, met identieke dagorde, kan echter niet een tweede maal worden uitgesteld.

Artikel. -33. De datum van de volgende gewone algemene vergadering is een punt van de dagorde.

De beheerraad herinnert en / of roept alle leden tot de deelname aan de zitting van de algemene vergadering op per tijdschrift en per aankondiging aan de valven, ten minste acht werkdagen vóór de volgende vergadering.

Artikel. 34. De raad van bestuur bepaalt en stelt de dagorde van alle vergaderingen die hij bijeenroept vast.

Hij is ertoe gehouden alle voorstellen, getekend door minstens één vierde der leden gezamenlijk op deze dagorde te doen verschijnen. Die verplichting bestaat echter, voor zover het voorstel concreet en nauwkeurig is opgesteld, en minstens vier weken vóór de vergadering gericht wordt tot de raad van bestuur.

De leden van de vereniging die een voorstel op de dagorde van een algemene vergadering wensen te zien voorkomen, dienen de geschreven tekst ervan minstens vier weken vóór de vergadering aan de raad van bestuur te laten geworden.

De raad van bestuur onderzoekt dit voorstel en beslist soeverein over het al dan niet voorkomen op de dagorde.

Artikel. 35. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij afwezigheid, door een ondervoorzitter of door een andere bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris van de vergadering aan die eventueel geen lid zal zijn.

De algemene vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers. Het bureau van de vergadering wordt aangevuld door de overblijvende leden van de raad van bestuur.

Artikel. 36. Elk lid beschikt over één stem.

De leden die weerhouden zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen er zich slechts laten vertegenwoordigen door een ander lid, houder van een ondertekende bijzondere volmacht, waarvan het document op de maatschappelijk zetel verkrijgbaar is.

Deze volmacht wordt neergelegd op de algemene vergadering.

Ieder lid kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel. 37. De gewone jaarlijkse algemene vergadering ontvangt het verslag van de raad van bestuur en dat van de commissaris(sen), beschikt over de kosten- en batenrekening, afgesloten op de pas verstreken 31 december, spreekt zich uit over de ontlasting van de bestuurders en van de commissaris(sen), stelt de begroting voor het komend dienstjaar vast en bepaalt de som van de bijdrage voor dat dienstjaar nadien en gaat, zo nodig, over tot de benoeming van de beheerders en van de commissaris(sen).

Ten slotte beraadslaagt ze over alle andere vraagstukken die op de dagorde voorkomen.

Artikel. 38. De ontbinding van de vereniging geschiedt slechts geldig door de beslissing van 4/5 meerderheid.De wijziging van de statuten en het herroepen van een bestuurder tijdens de looptijd van zijn mandaat, het uitsluiten van een lid om andere redenen dan die waartoe de raad van bestuur bevoegd is, geschiedt slechts geldig door de beslissing van een tweederde meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde leden, tijdens een hiertoe speciaal samengeroepen vergadering, samengesteld uit minstens twee derde van de leden.

De naam van de belanghebbende komt niet bij naam op de dagorde.

Indien de laatste voorwaarde niet vervuld is, wordt een nieuwe vergadering met hetzelfde doeleinde samengeroepen. Ze beslist dan met een tweederde meerderheid der stemmen, zonder inachtneming van quorum der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In alle andere gevallen, is de algemene vergadering geldig samengesteld, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid der stemmen die deelnamen aan de stemming.

Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering bepalend. De geheime stemming is verplicht voor alle vraagstukken in verband met personen.

Artikel. 39. Proces-verbaal wordt opgemaakt van elke algemene vergadering.

De processen-verbaal worden in een bijzonder register ingeschreven en getekend door de voorzitter van de vergadering, door de secretaris en door de aanwezigeleden die erom verzoeken. Dit register wordt bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden er zonder verplaatsing, inzage van kunnen nemen.

Kopieën of uittreksels die in rechte of anderszins worden voorgelegd, worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

TITEL V. – Allerhande

Artikel. 40. Het dienstjaar vangt op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bij wijze van uitzondering begint het eerste dienstjaar vandaag.

Artikel. 41. Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris op van de roerende en onroerende waarden en van de actieve en passieve schulden van de vereniging. Zij stelt in bijlage, een samenvatting van haar verbintenissen op.

Artikel. 42. Op 31 augustus maakt de raad van bestuur de rekeningen en de begroting voor het volgend dienstjaar op. Minstens drie weken vóór de algemene vergadering overhandigt hij de stukken met een verslag over de aanwijzingswerkzaamheden aan decommissaris(sen) die een verslag opstelt of opstellen, met zijn of hun voorstellen.

Artikel. 43. Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering kunnen de leden op de maatschappelijke zetel, en zonder verplaatsing, inzage nemen van :

1) de rekeningen;

2) de begroting;

3) het verslag van de raad van bestuur in verband met de zaken vermeld in artikel 42 en het verslag van de commissaris(sen).

Artikel. 44. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en getekend door de omparanten die de algemene vergadering van vandaag hebben bijgewoond.

Dit reglement vult onderhavige statuten aan en bindt eenieder.

Het kan slechts gewijzigd worden door de algemene vergadering. Eventuele wijzigingen worden opgenomen in de processen-verbaal van de algemene vergadering die er over besliste.

De tekst van het huishoudelijk reglement en van de eventuele wijzigingen wordt aan alle werkende leden medegedeeld.

Artikel. 45. Ingeval onderhavige vereniging vrijwillig wordt ontbonden, stelt de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, gelijktijdig de vereffeningsvoorwaarden vast, ze wijst de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun bezoldiging en beslist over de bestemming van de goederen, in de zin van artikel 4, die na het betalen van het passief zouden overblijven.

Artikel. 46. Een alfabetische lijst met naam, voornamen, woonplaats en nationaliteit der leden van de raad van bestuur van de vereniging, dient te worden neergelegd ter griffie van de burgerlijke rechtbank van de zetel van de vereniging. Dit geschiedt binnen één maand na de verschijning van deze statuten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Elk jaar wordt die lijst aangevuld, in alfabetische volgorde van de aanwijzing, in lidmaatschap van de raad van bestuur. Eenieder lid kan er kosteloos kennis van nemen.

Artikel. 47. Iedere betwisting nopens de interpretatie van onderhavige statuten en van het huishoudelijk reglement, wordt soeverein beslecht door de beheerraad die definitief en in laatste aanleg oordeelt.

De kosten waarvan onderhavige akte aanleiding geeft of zal geven, worden door de vereniging gedragen.

Artikel. 48. Voor alle betwistingen die in de onderhavige statuten niet werden voorzien, zijn de wettelijke beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.

 

***********************************************************************

Voor het bestuur :

(Get.) West, E.,

secretaris.

———————

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze Website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deRaad van Bestuur.

Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met De Webmaster.

on5an apestaart telenet punt be

Laatst bijgewerkt: 12 jan 2004

TERUG naar INDEX

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.